Üldtingimused Rendipunktidele

Viimati uuendatud: 06.09.2022

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad rendipunkti ja Mediarent vahelist kokkulepet seoses Mediarent platvormi kasutamisega Renditeenuste osutamise eesmärgil. Renditeenuste osutamiseks Mediarent platvormi kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega.

1. DEFINITSIOONID

 1. Mediarent (edaspidi viidatud ka kui "meie") on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing Arrowhead Creative OÜ, mille registrikood on 14153865 ja registrijärgne asukoht Maakri tn 28a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10145. Mediarent Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Arrowhead Creative OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Arrowhead Creative OÜ tütarühingud).

 2. Mediarent teenused on teenused, mida Mediarent Teile osutab, kaasa arvatud Mediarent platvormi ja Mediarent platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, Klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Kliendi vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates Üldtingimustes või Kokkuleppes.

 3. Mediarent on Üldtingimuste mõistes Mediarent rendipunktidele mõeldud rakendus, mida rendipunktid kasutavad tellimuste saamiseks ja vastuvõtmiseks ning Renditeenuste haldamiseks.

 4. Rentnik on isik, kes tellib Renditeenuseid Mediarent rakendust kasutades.

 5. Rendipunkt tähendab isikut, kes on sõlminud Kokkuleppe Mediarent platvormi kasutamiseks ja osutab Renditeenuseid Mediarent platvormi vahendusel.

 6. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.

 7. Kokkulepe on kokkulepe Teie ja Mediarent vahel Mediarent platvormi kasutamise kohta, mis koosneb: a. käesolevatest Üldtingimustest, b. eritingimustest, mis kuvatakse Mediarent platvormis, nt hinnateave või teenusekirjeldused, c. Rendipunktised juhtidele", ja d. muud tingimused, millele Kokkuleppes viidatakse, ning mida aeg-ajalt muudetakse.

 8. Litsents on Teie õigus kasutada Mediarent platvormi ja Veebilehte.

 9. Veebileht on Mediarent veebilehekülg, mille domeen on mediarent.ee ja selle alamlehed ja alamdomeenid.

 10. Tasu on rahasumma, mille Rentnik peab Rendipunktile maksma Renditeenuste osutamise eest.

 11. Mediarent teenustasu on tasu, mille Rendipunkt peab tasuma Mediarent-le õiguse eest kasutada Mediarent platvormi.

 12. platvormisisene makse on makse, mille Rentnik tasub Mediarent platvormi kaudu Renditeenuste eest. Platvormisisest makset võib teha kasutades panga- või krediitkaarti, ettevõtte, mobiilmakset või mis tahes muud elektroonilist maksemeetodit, mida Mediarent võimaldab.

 13. Mediarent rendipunkti portaal on portaal, mis sisaldab asjakohast teavet ja dokumente selle kohta, kuidas Rendipunkt kasutab Mediarent platvormi, sealhulgas raamatupidamisdokumente. Mediarenti rendipunkti portaali saate siseneda aadressil https://mediarent.ee/iseteenindus sisestades kasutajanime ja salasõna.

 14. Renditeenused on tehnika rent, mida Rendipunkt osutab Rentnikele, kelle tellimuse Rendipunkt on Mediarent platvormi kaudu vastu võtnud.

2. KOKKULEPPE SÕLMIMINE

 1. Mediarent platvormi kasutamiseks peate end registreerima Mediarent’i Veebisaidil, esitades registreerimisavaldusel nõutud teabe ja edastades Mediarent’i nõutavad dokumendid. Konto võite registreerida nii juriidilise kui ka füüsilise isikuna. Kui olete enda Mediarent konto registreerinud, annab Mediarent Teie käsutusse personaalse konto, millele pääsete ligi Teie valitud kasutajanime ja salasõna abil. Klõpsates registreerimistaotluse lõpus oleval nupul „Registreeri" (Sign up), kinnitate ja tagate järgmist:

a. Teil on õigus, kooskõlas kehtiva õigusega, sõlmida Kokkulepe Mediarent platvormi kasutamiseks Renditeenuste osutamise eesmärgil;

b. olete hoolikalt tutvunud, täielikult aru saanud ja nõustute täitma käesolevaid Üldtingimusi, sealhulgas kõiki nendest tingimustest tulenevalt Teile tekkivaid kohustusi;

c. kogu teave, mille olete Mediarentile esitanud, on täpne, õige ja täielik;

d. Te ei luba teistel isikutel oma kontot kasutada ega anna seda üle ühelegi teisele isikule;

e. Te ei kasuta Mediarent platvormi lubamatul või seadusvastasel eesmärgil ega kahjusta Mediarent platvormi korrektset toimimist;

f. Te ei kopeeri ega jaga Mediarent platvormi ega muud sisu ilma Mediarent-i eelneva kirjaliku loata;

g. Teie konto andmed on õiged ja uuendate profiilis kajastatud teavet ;

h. Te toimite kooskõlas õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Te Renditeenuseid osutate;

i. Te nõustute Mediarent-i privaatsuspoliitikaga

 1. Registreerimise käigus makseandmete sisestamisel peate Te esitama enda pangandmed. Juriidilise isiku puhul peate sisestama vastava äriühingu pangaandmed. Mediarent kannab platvormisiseste maksete kaudu kogutud Tasu üle Rendipunkti esitatud pangakontole. Mediarent ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Rendipunkt on esitanud valed pangaandmed.

 2. Konto registreerimine juriidilise isikuna (s.o äriühing). Rendipunkt loetakse juriidiliseks isikuks, kui makse andmetes (mis on nähtavad Mediarent rendipunkti portaalis) on Tasude saajaks märgitud juriidiline isik. Sellisel juhul loetakse märgitud juriidiline isik Renditeenuste osutajaks ning käesolevate Üldtingimuste ja mis tahes järgmiste kokkulepete pooleks. Ainult registreerimisprotsessi käigus märgitud füüsiline isik võib Renditeenuseid osutada. Füüsiline isik võib rendipunkti kontot kasutada ainult juhul, kui ta on lugenud ja on nõus järgima käesolevaid Üldtingimusi ja mis tahes täiendavaid dokumente, mis moodustavad osa Kokkuleppest. Mediarent KONTO MAKSE ANDMETES NÄIDATUD JURIIDILINE ISIK JA FAKTILISELT RENDITEENUSEID OSUTAV FÜÜSILINE ISIK VASTUTAVAD SOLIDAARSELT RENDIPUNKTI MIS TAHES KOKKULEPPE RIKKUMISE EEST.

3. ÕIGUS MEDIARENT PLATVORMI JA VEEBISAIDI KASUTAMISEKS

 1. Mediarent platvorm. Mediarent platvorm võimaldab Rendipunktil saada Renditeenuste tellimusi rentnikelt.

 2. Litsents Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamiseks. Käesolevaga annab Mediarent Rendipunktile Kokkuleppe alusel ja siin sätestatud tingimustel lihtlitsentsi Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamiseks.

 3. Mediarent platvormi ja Veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Rendipunkt teha järgmiseid toiminguid:

a. dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda Mediarent platvormi ja/või Mediarent rendipunkti portaali lähtekoodi kätte saada;

b. muuta Mediarent platvormi või Mediarent rendipunkti portaali mis tahes viisil või vormis või kasutada Mediarent platvormi või Mediarent rendipunkti portaali muudetud versiooni;

c. edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast Mediarent platvormi või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, Mediarent teenuseid, Veebilehte, Mediarent rendipunkti portaali, Mediarent platvormi või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;

d. üritada volitamata juurdepääsu Mediarent platvormile, Mediarent rendipunkti portaalile või mis tahes muule Mediarent teenusele.

 1. Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamise eest tasub Rendipunkt Mediarent'ile teenustasu Üldtingimuste viiendas peatükis sätestatud viisil.

 2. Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamise litsents lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamise ja Mediarentil on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata.

 3. Mediarent kaubamärgi ja siltide kasutamine. Mediarent võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad Mediarentle või osutavad muul viisil, et Te kasutate Mediarent platvormi. Mediarent annab Teile kaubamärkide kasutamiseks lihtlitsentsi, mille alusel ei tohi anda all-litsentse ega mistahes kasutusõigusi kolmandatele isikutele ning selline litsents kehtib ainult ulatuses, mida on vaja selleks, et osutada Renditeenuseid Mediarent platvormi kaudu. Pärast Kokkuleppe ülesütlemist peate viivitamata eemaldama ja loobuma Mediarent kaubamärkide ja sarnaste märkide kasutamisest, mis viitavad Mediarent kaubamärgile.

 4. Mediarent-i autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas Mediarent platvormi lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on Mediarent-i intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega. Mediarent platvormi, Mediarent rendipunkti portaali või muude Mediarent teenuste kasutamine ei anna Rendipunktile omandiõigust Mediarent-i intellektuaalse omandi suhtes.

4. RENDITEENUSTE OSUTAMINE

 1. Kohustused. Käesolevaga Rendipunkt kinnitab, et osutab Renditeenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Rendipunkt osutab Renditeenuseid.

 2. Te peate Renditeenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Kliendi tellimust Kliendi parimates huvides.

 3. Rendipunktil on õigus otsustada millal ja mis sagedusega Renditeenuseid osutada. Rendipunkt võib valida, kas ta võtab vastu rentnike tellimusi Renditeenuste osutamiseks.

 4. Maksukohustused. Rendipunkt kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Rendipunktile tekivad seoses Renditeenuste osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja (ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab Mediarent-le põhjendatud maksupäringu Rendipunktide tegevuse kohta seoses Renditeenuse osutamisega, siis võib Mediarent teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Rendipunktide tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Rendipunkt on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses Renditeenuste osutamisega. Rendipunkt peab Mediarent-ile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad Mediarent-ile seoses asjaoluga, et Rendipunkt jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).

 5. Volitus arvete väljastamiseks. Mediarent-il on volitus Rendipunkti nimel arvete väljastamiseks rentnikele, nt leppetrahvid või tasud, mida Mediarent vahendab Rendipunktile. Vastavad arved tehakse Rendipunktile kättesaadavaks Mediarent rendipunkti portaalis.

5. MEDIARENT TEENUSTASUD

 1. Mediarenti teenuste kasutamise eest olete kohustatud maksma meile tasu (st Mediarent teenustasu). Mediarent teenustasu makstakse iga Teie poolt täidetud Renditeenuse tellimuse hinna alusel. Mediarent teenustasu suurus tehakse Teile teatavaks e-posti, Mediarent platvormi, või muude asjakohaste vahendite kaudu. Võtke teadmiseks, et Mediarent teenustasu võib aeg-ajalt muutuda. Me saadame Teile iga sellise muudatuse kohta eelneva teate.

 2. Rendipunkt kohustub maksma Mediarent teenustasu ja muud eelmisel kuul Mediarent-ile maksmisele kuuluvad tasud hiljemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks. Mediarent teenustasu maksmisega viivitamisel peate maksma viivist 0,04% maksmata summast kalendripäevas. Rendipunkt peab hüvitama Mediarent-ile kulud, mis tekivad Mediarent-ile seoses Rendipunkti võlgade sissenõudmisega.

6. PLATVORMISISESED MAKSED

 1. Mediarent rakendus võimaldab rentnikel maksta Renditeenuste eest pangakaardiga, ettevõtte arve alusel või mobiilimaksena otse rakenduses (s.o platvormisisene makse). Rendipunkt volitab Mediarent-i kui majandusagenti rendipunkti nimel rentnikelt Tasusid ja muid tasusid, mida Rentnik tasub platvormisisese maksena vastu võtma ning edastama saadud vahendid Rendipunktile. Platvormisese maksena korral loetakse Rentniku maksekohustus Rendipunkti ees täidetuks selle tegemise hetkest.

 2. Rendipunkt ei või keelduda Rentniku soovist teha platvormisisest makset, ega mõjutada Rentnikku platvormisisest makset mitte tegema. Kui Rendipunkt keeldub ilma mõjuva põhjuseta platvormisisest makset vastu võtmast, on Mediarentl õigus määrata Rendipunktile leppetrahv 100 eurot iga keeldumise eest ja/või üles öelda teie kasutusõigus Mediarent platvormi kasutamiseks, kui selline käitumine on korduv.

 3. Mediarent kannab platvormisiseste maksetena eelmisel nädalal Mediarent pangakontole laekunud summad Rendipunkti pangakontole üldjuhul üle järgmise nädala neljandaks kalendripäevaks. Kui Rendipunkt taotleb platvormisiseste maksete ülevaatamist, võib Mediarent kanda kogutud summad üle pärast seda, kui ülevaatamine on lõpetatud.

 4. Rendipunktil on võimalik tutvuda platvormisiseste maksete aruannetega Mediarent rendipunkti portaalis.

 5. Mediarent ei ole kohustatud Rendipunktile hüvitama Tasu, kui platvormisisene makse ebaõnnestus põhjusel, et krediitkaart või mobiilimakse tühistati, või kui tasumine ei õnnestunud Mediarent-ist mitteolenevatel põhjustel. Sellisel juhul me abistame Rentnikku sõidu maksumuse sissenõudmisel ja kanname Tasu üle peale seda, kui Rentnik on nõutava makse sooritanud.

 6. Enne Renditeenuste osutamist peab Rendipunkt veenduma, et teenus osutatakse õigele Rentnikule või et Rentnik on selgesõnaliselt kinnitanud, et ta lubab teisel isikul tema Mediarent kontoga Renditeenuseid tarbida. Kui Rendipunkt teeb Rentniku tuvastamisel vea ja platvormisisene makse nõutakse Rentnikult, kellele Renditeenuseid ei ole osutatud, siis Mediarent tagastab Rentnikule Tasu sõidu maksumuse eest. Sellisel juhul ei ole Rendipunktil õigust saada Mediarent-ilt Tasu sõidu eest. Lisaks on Mediarent-il õigus nõuda iga vale platvormisisese makse eest leppetrahvi 10 eurot.

 7. Mediarent tasaarvestab platvormisisese maksena kogutud Tasud rahasummadega, mida Rendipunkt on kohustatud maksma Mediarent-ile (nt Mediarent teenustasu ja leppetrahvid). Mediarent-il on õigus täita Rendipunkti rahalisi kohustusi Mediarent Grupi ühingute ees, millisel juhul on Mediarent-il täidetud kohustuste ulatuses tagasinõudeõigus Rendipunkti vastu. Mediarent võib tasaarvestada Rendipunkti rahalisi nõudeid Mediarent-i vastu Mediarent Grupi rahaliste nõuetega Rendipunkti vastu. Mediarent Grupp tähendab äriühinguid, mille üle Arrowhead Creative OÜ, kas otseselt või kaudset kontrolli omab (nt Arrowhead Creative OÜ tütarühingud).

7. KLIENDITUGI

 1. Mediarent pakub kliendituge Mediarent platvormi kasutamiseks. Mediarent-il on õigus peatada klienditoe teenuse osutamine, kui Rendipunkt on hilinenud Mediarent teenustasu maksmisega või muude maksetega tasumisega enam kui viis kalendripäeva.

8. HINNANGUD JA TEGEVUS

 1. Selleks, et tagada Mediarent rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda rentnikele täiendav usaldus, võivad Rentnikud anda hindeid ja arvustusi osutatud Renditeenuste kohta. Rendipunktile antud keskmine hinne on seotud Mediarent kontoga ja kättesaadav rentnikele, kes soovivad Renditeenust tellida. Kui Mediarent leiab, et mõni hinne või kommentaar ei ole antud heauskselt, võidakse seda arvestada minimaalse keskmise hinde arvutamisel.

 2. Lisaks Rendipunkti hindele mõõdab Mediarent tegevuse aktiivsust ning loob iga Rendipunkti kohta aktiivsushinde, mis põhineb Renditeenuste tellimuste vastuvõtmisel, äraütlemisel, neile vastamata jätmisel või Renditeenuse osutamisel.

 3. Selleks, et tagada rentnikele usaldusväärset teenust võib Mediarent määrata minimaalse keskmise hinde ja minimaalse aktiivsushinde, mille Rendipunktid peavad saavutama ja säilitama. Kui Rendipunkt ei tõsta ettenähtud aja jooksul oma keskmist hinnet või aktiivsushinnet vähemalt miinimumini, siis Rendipunkti Mediarent konto suletakse kas ajutiselt või alaliselt. Mediarent võib Rendipunkti konto avada, kui Mediarent tuvastab, et sulgemise põhjustas süsteemi viga või väär hindamine.

9. TURUÜLEVAATED JA KAMPAANIAD

 1. Turuülevaated. Mediarent võib Rendipunktidele saata Mediarent platvormi, Mediarent rendipunkti portaali, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil turuülevaateid eesmärgiga tõsta teadlikkust selle kohta, millal on nõudlus suurim. Sellised turuülevaated on soovitusliku iseloomuga. Kuna turuülevaated tuginevad varasemale kliendikäitumisele statistikale, ei saa Mediarent tagada, et tegelik olukord turul vastab turuülevaates esitatud arvamusele.

 2. Miinimumsissetulekut lubavad kampaaniad. Mediarent võib teha kampaaniaid, mille ajal Mediarent garanteerib teatud miinimumsissetuleku, kui Rendipunkt osutab Renditeenuseid kindlaksmääratud ajavahemikus. Kui Rendipunkt nimetatud miinimumi ei saavuta, siis Mediarent hüvitab Rendipunktile puudujääva osa. Mediarent täpsustab kampaania tingimused Mediarent platvormi, Mediarent rendipunkti portaalis, SMSi, e-kirja või muude sidevahendite abil. Mediarent otsustab omal äranägemisel kas, mis tingimustel, millal ja millistele Rendipunktidele ta kampaaniates osalemist võimaldab. Kui Mediarentl on alust oletada, et Rendipunkti tegevus on pahatahtlik, siis Mediarent võib hüvitist mitte maksta või peatada tasumine pettusekahtluse uurimise ajaks.

 3. Rentnikele suunatud turundus-kampaaniad. Mediarent võib Mediarent rakenduste turundamiseks korraldada rentnikele suunatud turunduskampaaniaid. Kui kampaania käigus vähendatakse  Tasu, maksab Mediarent Rendipunktile hüvitist rentnikele pakutava soodustuse summa ulatuses. Hüvitis makstakse Rendipunktile koos Tasuga. Mediarent võib tasaarvestada turunduskampaania hüvitisi Mediarent teenustasudega.

10. ÕIGUSSUHTED RENDIPUNKTI, MEDIARENT JA RENTNIKE VAHEL

 1. Mediarent on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta Renditeenuseid. Mediarent üksnes lihtsustab Renditeenuse osutamist Rendipunkti ja Rentniku vahel. Rendipunkt on teadlik sellest, et osutab Renditeenuseid rendilepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid rentnikele.

 2. Haldamisel tegutseb Mediarent Rendipunktide majandusagendina seoses Rendipunkti ja Rentniku vahel sõlmitavate rendilepingute vahendamisega, sealhulgas võtab volitaja nimel rentnikelt makseid vastu ning edastab saadud vahendid Rendipunktile.

 3. Rendipunkti ja Mediarent vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. Mediarent võib pakkuda rendipunktile hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki Mediarent ja Rendipunkti vahel seltsingu õigussuhet. Rendipunkt ei või esineda Mediarent-i töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida Mediarent-i nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Rendipunkti Mediarent-i töötajaks või töövõtjaks, siis Rendipunkt loobub mistahes nõuetest Mediarent vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.

 4. Rendipunkt ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.

11. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 1. Isikuandmete töötlemine. Mediarent kogub Rendipunkti isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave tehnika kohta, ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada Mediarent platvormi toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Rendipunktiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Rendipunktid vastavad seaduse nõuetele ja Rendipunkt sobib kutsealal tegutsemiseks. Mediarent edastab Rendipunkti isikuandmed tütarühingutele ning kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. Mediarent rakenduses kuvatakse Rendipunkti ees- ja perekonnanime, foto, teenindajakaardi number, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Rendipunkt võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Rendipunkt soovib oma isikuandmed eemaldada, võib Mediarent platvormi kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Rendipunkt kustutab oma konto, kustutab Mediarent Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus). Rendipunkti isikuandmeid võidakse kauem hoida, juhul kui seda näevad ette õigusaktid.

 2. Asukohaandmete edastamine. Mediarent teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et rentnikele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Rendipunkt soovib, et tema asukoht ei oleks Mediarent rakenduses nähtav, peab Rendipunkt sulgema Mediarent platvormi või märkima Mediarent platvormis, et Rendipunkt ei osuta Renditeenuseid.

 3. Rentnike isikuandmete töötlemine. Rendipunkt ei tohi rentnike isikuandmeid töödelda ilma Mediarent-i loata. Rendipunkt ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada Mediarent platvormi kaudu kättesaadavaks saanud rentnike isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik Renditeenuse osutamiseks. Mediarent on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Rendipunkti ja rentnike isikuandmeid. Rendipunkt on rentnike isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud Mediarent privaatsuspoliitikas. Juhul kui Rendipunkt rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib Mediarent sulgeda Rendipunkti konto ning nõuda kahju hüvitamist.

12. VASTUTUS

 1. Mediarent platvorm antakse kasutamiseks „nagu on" ja „nagu kättesaadav" kujul. Mediarent ei väida ega taga, et juurdepääs Mediarent platvormile ja Mediarent rendipunkti portaalile toimib ilma katkestuste või vigadeta. Kuna Mediarent platvormi kasutamine Renditeenuste tellimiseks sõltub rentnike käitumisest, siis Mediarent ei taga, et Mediarent platvormi kasutamise tulemusena on Rendipunktil võimalik saada Renditeenuste tellimusi.

 2. Mediarent, Mediarent-i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis Rendipunktile võib tekkida Mediarent platvormi kasutamise tõttu, sealhulgas:

a. otsene või kaudne varaline kahju;

b. saamata jäänud tulu;

c. äritegevuse kahjum, tellimuste, firmaväärtuse, maine kaotus, mis võib äritegevuse katkestamisest tuleneda;

d. andmete kaotus või ebatäpsus;

e. mis tahes muu kahju.

 1. Mediarent vastutus Kokkuleppe rikkumisest tekitatud kahju eest on piiratud 500 euroga. Rendipunktil on õigus nõuda kahju hüvitamist ainult juhul, kui Mediarent tahtliku rikub Kokkulepet.

 2. Mediarent ei vastuta Mediarent rakendust kasutavate rentnike tegude või tegevusetuse eest ning ei vastuta kahju eest, mis Rentnikud tekitavad Rendipunktile või tema varustusele.

 3. Rendipunkt vastutab Kokkuleppe ja mis tahes muude õigusnormide rikkumise eest ning on kohustatud peatama ja heastama asjaomase rikkumise koheselt peale seda, kui on saanud Mediarent-ilt või riigi- või muult ametiasutuselt nõude. Rendipunkt on kohustatud Mediarent-ile hüvitama otsese ja/või kaudse kahju, saamata jäänud tulu, trahvi, viivise, mis Mediarent-ile kohaldati selle tõttu, et Rendipunkt rikkus Kokkulepet. Kui Rentnik esitab kaebuse Mediarent vastu seoses Rendipunkti osutatud Renditeenusega, peab Rendipunkt sellega kaasneva kahju täies ulatuses kompenseerima Mediarent-ile seitsme päeva jooksul alates vastava nõude kättesaamisest. Juhul kui Mediarent-il on õigus Rendipunkti vastu esitada nõue, peab Rendipunkt kompenseerima Mediarent-le kahjude hindamise ja sellega kaasnevad kohtukulud.

13. KESTUS JA LÕPETAMINE

 1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Rendipunkti suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Rendipunkti suhtes hetkest, kui tingimused on Rendipunktile tehtud kättesaadavaks ja Rendipunkt alustab või jätkab Renditeenuste osutamist Mediarent platvormi vahendusel.

 2. Rendipunkt võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest Mediarent-ile vähemalt seitse päeva ette, peale mida Rendipunkti õigused Mediarent platvormi ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. Mediarent võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Rendipunktile vähemalt kolm päeva ette.

 3. Mediarent-il on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs Mediarent platvormile ja Mediarent rendipunkti portaalile, kui Rendipunkt rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab Mediarent-i või tema tütarühinguid või põhjustab kahju Mediarent-i või tema tütarühingute kaubamärgile, mainele või äritegevusele. Eespool mainitud juhtudel võib Mediarent keelduda Rendipunktile uue konto registreerimisest.

 4. Juhul kui Mediarent kahtlustab Rendipunkti Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib Mediarent uurimise ajaks piirata Rendipunkti juurdepääsu Mediarent platvormile ja Mediarent rendipunkti portaalile. Juurdepääsu piirang tühistatakse, kui Mediarent tuvastab, et Rendipunkt ei ole rikkumist või pettust toime pannud.

 5. Mediarent eesmärgiks on pakkuda kõikidele rentnikele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu Mediarent jälgib juhtide tegutsemist oma süsteemis. Juhul kui Rendipunkt ei täida minimaalseid teenusenõudeid, nagu minimaalneset hinnang ja aktiivsushinne, siis on Mediarent-il õigus koheselt, ilma sellest ette teatamata, Kokkulepe üles öelda ja piirata Rendipunkti juurdepääs Mediarent platvormile ja Mediarent rendipunkti portaalile.

14. MUUDATUSED

 1. Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Rendipunktile kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, Mediarent platvormi, Mediarent veebilehe, Mediarent rendipunkti portaali või muude sidevahendite kaudu ja Rendipunkt jätkab seejärel Renditeenuste osutamist Mediarent platvormi vahendusel.

 2. Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele ja antakse Rendipunktile sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Rendipunkt jätkab Mediarent platvormi ja Mediarent rendipunkti portaali kasutamist, loetakse, et Rendipunkt on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

15. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

 1. Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

16. TEADETE EDASTAMINE

 1. Rendipunkt on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.

 2. Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on: (i) isiklikult üle antud, (ii) saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega, (iii) saadetud tähitud postiga, (iv) saadetud e-postiga või (v) tehtud kättesaadavaks Mediarent rendipunkti portaali või Mediarent platvormi kaudu. Mis tahes teade, mis on saadetud kooskõlas käesoleva punktiga loetakse kättesaaduks: (i) isiklikult kättetoimetamise korral ajal, mil see osapoolele üle anti; (ii) kulleriga kättetoimetamisel kuupäeval, mille kuller on märkinud kuupäevana, mil teadet sisaldav ümbrik osapoolele üle anti; (iii) tähitud postiga saatmisel kümnendal päeval pärast dokumendi üleandmist postkontorile osapoolele kättetoimetamiseks; (iv) Mediarent rendipunkti portaali või Mediarent platvormi kaudu kättesaadavaks tegemisel või (v) SMS või e-postiga saatmise korral päeval, mil teate saanud osapool kinnitab asjaomase teate saamist või teisel päeval pärast teate saatmist, kui saatja ei ole saanud veateadet ja on saatnud sama teate järgmisel kalendripäeval uuesti ega ole saanud sarnast veateadet.

17. LÕPPSÄTTED

 1. Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.© 2023. Loodud ja arendatudEestis